Peter Gauer fra NGI holdt et veldig interessant foredrag om nye resultater fra NGIs Ryggfonn test stedet. Presentasjonen ble holt på engelsk. Det var 11 deltakere fysisk på Geologibygningen i UIO og 12 deltakere via Zoom.

Ryggfonn på Strynefjellet er ett av verdens to fullskalaforsøksfelt for snøskred. Siden 70-tallet har NGI drevet snøskredforskning i Strynefjellet, og skredrenna i Ryggfonn ble etablert i 1981. Hvert år siden er det utløst flere skred ved hjelp av sprengning. Data fra Ryggfonn brukes til å forbedre modeller for utløp og hjelper oss til å designe bedre og mer effektive sikringstiltak mot skred. Peter Gauer presenterte foreløpige resultater oppnådd under en av de nyeste hendelsene, den fra 11. april 2021. Da ble et snøskred med en opprinnelig størrelse på rundt 14 000 m3 (3,3 106 kg) sluppet kunstig ut på Ryggfonn. En estimert tilleggsmasse på 4,5 106 kg ble medført av skredet langs banen. Etter omtrent 50 s nådde skredet utløpssonen, noe som gjorde snøskredet til et av de raskeste som ble observert på teststedet. Skredet kan klassifiseres som en relativ størrelse R4. Peter knyttet disse resultatene til nyere teoretisk arbeid, og drøftet implikasjoner for farekartleggingsprosedyrer og sikringstiltak. Faresone- og risikokartlegging involverer beregning av utløpsdistanser for snøskred. NGI har bygget en fangdam i utløpsområdet ved Ryggfonn for å studere effekten av slike sikringstiltak. Data fra Ryggfonn brukes til å utvikle, forbedre og kalibrere dynamiske modeller for skredbevegelse. Ofte er småskalaforsøk lettere tilgjengelige, men skalering av modellene blir dermed en stor utfordring. Derfor er data fra fullskalaforsøksfelt som Ryggfonn svært viktig for å bedre kunnskapen om snøskredd.

En stor takk til Peter for et interessant foredrag.