Foredragsholderne, Solfrid Agersten fra MET og Hervé Colleuille fra NVE, kunne ikke delta fysisk, men presenterte gjennom Zoom. Den tekniske løsningen var tilfredsstillende og både lyd og bilde fungerte bra for de som var fysisk til stede. Vi hadde i alt 12 deltakere. Først ble det presentert en oversikt over de ulike forholdene som varsel gis for: snøsmelteflom, regnflom, skredfare, styrtregn. Det gjelder ulike tidsperspektiver for disse: uker for snøsmelteflom, dager for regnflom, og ned til minutter for styrtregn. Varsler om farlig vær kommer fra Meteorologisk Institutt (MET) for en rekke værfenomener, mens varsler om flom, snø-, jord- og fjellskredfare kommer fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Samarbeidet mellom NVE og MET innen naturfarevarsling har foregått offisielt siden en samarbeidsavtale i 1997. Snø- og jordskredsvarsling ble lansert i 2013. Samordning av farevarsel ble foretatt i 2016 (først og fremst for å sørge for at allmenn oppfatning av farenivå var konsekvent). Varsom.no ble lansert i 2018. I 2020 ble det påbegynt en felles satsing mot mer risikobasert varsling.

I presentasjonen gikk MET og NVE gjennom rutiner og bakgrunnen for farevarslingen, hvordan den har utviklet seg og hvordan den er nå. MET og NVE har jobbet med samordning av farevarslingen med mål om å varsle naturfare når samfunnet har behov for det (rett nivå til rett tid og sted), slik at det kan tas informerte beslutninger, samt å være relevante og tilgjengelige for den enkelte bruker (beredskap, allmennhet, media) og være konsistente og samkjørte i alle kanaler. De senere årene har partene samarbeidet om å forbedre farevarslingen av styrtregn. I etterkant av skredene i Jølster ble det nedsatt en arbeidsgruppe som har jobbet frem en forbedret metodikk for å varsle styrtregn. Metoden er oppdatert og i stadig utvikling, men det er fortsatt utfordrende. Om sommeren er det ofte ustabile (varme og fuktige) luftmasser over store deler av landet noe som kan føre til eksempelvis skred, overvannsproblematikk og lokale oversvømmelser. Tørke er en annen arena som MET og NVE har startet tettere samarbeider om, da det ikke finnes noen varslingsrutine på det området. Dette tok form etter tørkesommeren 2018. Det er daglig samtale mellom NVE og MET i operativt samarbeid og nå med felles Chat og TEAMS-løsninger. Det er også tett samarbeid med NRK for Yr. Veien videre er å utforske enda nærmere samarbeid, spesielt i området konsekvensbasert varsling.

En stor takk til våre to foredragsholdere for en lærerik kveld.