Studentaften: “Temakveld om snø”

UiO, 12/2-2020

Vi holdt studentaften på Institutt for Geofag  ved UiO med 3 interessante foredrag og pizza servering til slutt.

 

Highlights fra snøprosjektet ESCYMO (Enhancing Snow CompetencY of Models and Operators)

Thomas Vikhamar Schuler, professor UiO, ga en oversikt over ESCYMO-prosjektet hvor målet er bedre modeller for å representere finskala snøfordeling i høyfjellet i Norge. Alle som har vært i fjellet på vinteren vet at snødybden kan variere en hel del over bare noen meters avstand. I modeller må man generalisere bildet ved å bruke gjennomsnittsverdier over et større område, fordi man ikke kan kjøre modellene på fin nok oppløsning (f.eks. 1x1 m). Men, ved å bruke gjennomsnittlig snødybde over f.eks. 1x1 km mister man mye informasjon, og dersom man studerer ikke-lineære sammenhenger vil ikke gjennomsnittet gi det samme resultatet som den virkelige fordelingen. I værmodeller er det vist at man introduserer systemiske feil for lufttemperatur i smeltesesongen i høyfjellet fordi albedoeffekten av at enkelte barblåste flekker smelter ut tidlig er så stor, mens i modellen smelter hele terrenget ut samtidig. I hydrologiske modeller og flomberegninger vil resultatet bli svært forskjellig ved å bruke gjennomsnittlige snødybder i stedet for en snøfordeling. Ved Finse forskningsstasjoner har UiO en mengde måleutstyr for å måle detaljerte vindstrømmer, nedbør, snøfordeling i terrenget med radar, partikkelmålinger av snø i bevegelse m.m. Alle disse dataene studeres sammen for å få et bedre bilde og grunnlag for å utvikle statistiske modeller for snøfordeling gjennom sesongen, uten å måtte øke oppløsningen i modellene.

Investigating the spatial distribution of snow at Finse

Annie Zaccarin, en masterstudent fra University of Washington, USA, studerer i sin masteroppgave den romlige fordelingen av snøhøyder på Finse. Det finnes 6 år med detaljerte studier av snøfordeling ved Finse, og ved å studere nedbørshendelser, regn, og vind gjennom disse vintersesongene vil hun prøve å forstå hvilke faktorer som påvirker fordelingen av snø fra år til år.

Hvordan kan en snøskred-modell bli brukt til å studere permafrost?

Robin Zwiegel er masterstudent ved UiO, og jobber med å benytte en snøskredmodell for å beregne romlig fordeling av bakketemperaturer i terrenget ved Ny-Ålesund. Bakketemperaturer er målt i 100 punkter i Bayelva gjennom flere år, tidligere studier har vist klar sammenheng mellom variasjon i bakketemperaturer innenfor et 1x1 km stort område og variasjon i snøhøyde. Robin forsøker å modellere denne variasjonen i bakketemperaturer med snøskredmodellen snowpack, som produserer et detaljert bilde av termisk varmeledning gjennom snøpakken.