Tregrensen trekker seg oppover i høyden og  hytteområdene opplever gjengroing.  Dette var teamet i foredraget til Anders Bryn fra Naturhistorisk museum ved årets julemøte. Han ga et morsomt og innsiktsfullt foredrag. Han forklarte oss forskjellen på tregrensen og skoggrensen. Tregrensen ligger alltid høyere og baseres på observasjoner av det høyest liggende enkelt-tre.  Et tre er i denne sammenheng minst 2,5 m høyt. Skoggrensen er mer sammensatt og baseres på flere trær og det at hele økosystemet knyttet til trærne, sopp og lav, også kan observeres. Dermed tar det lengre tid før skoggrensen flyttes enn tregrensen.  Gjengroing og høyere tregrense påvirkes både av klimaendringer og naturlig gjengroing som skyldes bruksendring og færre beitedyr i området.  Generelt er det imidlertid klart at flyttingen oppover av tregrensen skyldes et varmere klima.  Små temperaturendringer kan få store konsekvenser  ved at jevnhøye viddeområder blir liggende under tregrensen og dermed gradvis dekkes av skog. Tregrensen har variert med klima og vi vet at i varmeperioden etter siste istid, for 6000-8000 år siden var Hardangervidda dekt av skog.

Gjengroing finner vi i alle områder, også langt under tregrensen. For å kunne analysere tregrensens endringer i forhold til klimaendringene trengs mange observasjoner og helst over mange år. Derfor er det gjort mange observasjoner i områder der tregrensen er kartlagt og dokumentert tidligere.  I tillegg forsøker forskerne nå å engasjere folk til å observere og rapporter inn sine funn av høytliggende trær.  De har etablert en mobil-applikasjon som kan lastes ned fra hjemmesiden til prosjektet: https://www.naturiendring.no/   Ved hjelp av denne håper de å få etablert et folkeforskningsprosjekt om vegetasjonsendringer i fjellet. Dette startet de opp sommeren 2018. Her kan alle delta med å utforske norsk natur og klimautfordringer på en ny og spennende måte. Samtidig bidrar de med observasjoner som inngår i en større database over tregrensenes variasjoner i landet. Anders demonstrert hvordan denne applikasjonen fungerer. Det høyeste observerte tre i Norge er funnet på 1398 m o.h.  i Oppland.