Møtet ble avholdt på Zoom 16.feb kl 17.

Foredragsholder Henrik Svensen er svært engasjert i Oslos naturhistorie og han har skrevet flere populærvitenskapelige bøker innen Geologi (4 stk) og en ny bok om Oslos geologiske historie - Under Asfalten. Motivert av prosjekter om den rike geologiske arven i Oslo tok han oss med på en reise i geologisk tid der vi gikk igjennom 27 millioner år i minuttet på OGF møte!

 

Han fortalte om Oslos geologiske historie og den kompliserte geologien i Osloområdet med mange ulike bergartstyper slik som havsedimenter, kalkholdige bergarter, dypbergarter fra magma, vulkanske bergarter og sandstein. 

 

Grunnfjellet i Osloområdet er 1.6-1.8 milliarder år gammelt. Det er også funnet mineralkorn på Nesodden som kan dateres mer enn 2 milliarder år tilbake i tid. Granater er også vanlig i Oslo og de dannet fjellkjeder i perioden 1-1.7 milliarder år siden. Den yngste bergarten  er Iddefjordgranitten fra ca. 0.9 milliarder år tilbake i tid. Nedslitt grunnfjell sank i havet for ca. 550 mill år siden, og i samme periode ble alunskifer dannet. I perioden 0.5-1 milliarder år siden steg oksygennivåene i atmosfære til dagens nivåer, og det påvirket avsetning av organisk materiale. Oslo befant seg på denne tiden på den sørlige halvkule. Etterhvert flyttet landområdet seg mot ekvator, og det ble dannet store marine kalkavsetninger og skiferlag.

 

Den kaledonske fjellkjede var på sitt høyeste for ca. 420 mill år siden og denne fjellkjedefoldingen har påvirket geologien. Påvirkning var fra nordvest og foldinger sees vinkelrett på dette, dvs . i retningen SV-NØ mange steder i Osloområdet.

 

For ca. 450 mill var det et enormt vulkanutbrudd som ga et vulkanaskesediment på ca. 1 m tykkelse. Så for 300 mill. år siden ble Oslo “riftet” dannet gjennom et kraftig vulkanutbrudd. På denne tiden lå Oslo fortsatt langt sør og hadde et tørt klima. Et tykt lag med Rombeporfyr (finkornet vulkansk bergart med biter av feltspat med form som romber) dannet et tykt lag i Osloområdet etter vulkanutbrudd. Nye utbrudd av supervulkaner fulgte og dannet den store Bærumskalderaen. Den yngste vulkanske bergarten som er funnet i Oslo er 262 millioner år gammel og ligger ved Institutt ved Geofag på Blindern!

 

Magmakamrene størknet og dannet grunnlag for metaller i i ytre deler slik som Fe, Pb, Zn, Cu, Ag. Leting etter metaller startet allerede på 1400 tallet, og fra ca. 1700 tallet ble jerngruver etablert. På Akersberget på Grunerløkka var det en sølvgruve.  

 

De siste 2.6 mill. år har Oslo hatt 40 istider, likevel finnes bare rester fra siste istid. Et eksempel den tydelige morene på Grefsen (Grefsenmorene). Den øverste strandlinjene ligger i dag på ca. 221 moh. Havet steg ca. 130 m etter siste istid, men landhevingen i vårt område har vært større.  Etter landhevingen finner vi leirbunn fra  de gamle fjordene, f.eks. på Romerike og Gjerdrum og som har gitt opphav til tragiske kvikkleireskred (Gjerdrum, 2021, Bekkelagskredet 1953).

 

Henrik Svensen avsluttet med å påpeke at siden menneskene først slo seg ned omkring Oslofjorden, har dette gitt nye enorme endringer og vi står på terskelen til en ny geologisk epoke, antropocen, eller menneskets tidsalder. Holocen (tiden etter siste istid) kan nå antas å være over.