"Overvann - nytt forvalteransvar for NVE"  v/Kristina Tvedalen, NVE

 

Overvann fører til betydelige materielle skader i Norge hvert år. De estimerte årlige skadekostnadene er mellom 1,6 til 3,6 milliarder kroner. NOU 2015:16 Overvann i byer og tettsteder, anbefalte blant annet at NVEs forvaltningsansvar ble utvidet til å omfatte overvann. Over statsbudsjettet 2019 fikk NVE et ansvar innen overvann og økte bevilgninger til nye stillinger.

NVE skal gjennom kunnskap om urbanhydrologi og veiledning til kommunal arealplanlegging bistå kommunene med å forebygge skader forårsaket av overvann. Overvannsprosjektet hadde oppstart høsten 2019 etter at de nye stillingene var besatt. Prosjektet har en rekke leveransepunkter som skal leveres i løpet av en treårig prosjektperiode. 

 

Tidspunkt: Tirsdag 27.oktober 2020, kl. 17:00

Sted: UIO, Institutt for geofag, Aud.1, Blindern (Sem Sælands vei 1) samt videooverføring på zoom. Ta kontakt for link til videomøte

Det vil serveres pizza etter møtet!


Velkommen!