Byvandring langs Hovinbekken – gjenåpning av bekkeløp v/Tharan Fergus, OVA

 

Vannspeilet ved Teglverket skole

Vannspeilet ved Teglverket skole. Foto: Solfrid Agersten

Hovinbekken har et nedbørfelt på 14 km2, hvorav 1/3 i skog og resten urbant, og har sine kilder i Grefsen- og Årvollmarka. På grunn av forurensning og behov for areal til ulike formål har bekken ligget i kulvert fra Økern til dagens utløp i Akerselva de siste 50 år. Oslo kommune har nå satt som mål å åpne opp byens elver og bekker fra marka til fjorden, der det er mulig. Gjenåpning av gamle lukkede traseer skal føre til bedre vannkvalitet i vassdraget ved at selvrensingsevnen forbedres. I tillegg er dette et viktig overvanns - og rekreasjonstiltak. Rent overvann fra taknedløp kan fordrøyes og ledes direkte til bekken, mens forurenset overvann må fordrøyes og renses før det ledes til bekken.

Åpne bekker skaper liv i byen, både for folk, planter og dyr. Det er lettere å oppdage forurensning i åpne bekker og vannkvaliteten blir bedre med sollys og tilførsel av oksygen. Å gjøre forurensingen mer synlig for folk har ført til økt fokus på å lokalisere og fjerne aktive forurensningskilder. Åpning av bekker bidrar også til bedre håndtering av overvann i byen og er et ledd i å tilpasse byen til mere nedbør. Ensjø er planlagt med åpne og lokale løsninger for overvann der vannet føres til den åpne Hovinbekken istedenfor kulverten. Gjenåpning av bekkeløp i by har minst tre formål; rekreasjon, øke det biologisk mangfoldet i og ved vassdraget og som et klimatilpasningstiltak.

En av de store utfordringene med boligutvikling nær bekken, er god vannkvalitet. Noen steder er Hovinbekken sterkt preget av forurensing fra vei og industri. Særlig gjennom Økernområdet, oppstrøms fra Ensjøbyen. Oslo kommune har derfor etablert fire store rensedammer som bekken ledes gjennom. Her blir vannet renset ved naturbaserte metoder som sedimentering, biologisk nedbrytning og opptak av næringsstoffer (fosfor og nitrogen) i våtmarksvegetasjon, før det renner videre inn i boligområdene. Disse rensedammen har vist seg effektive, allerede etter kun tre års drift ble det tatt ut 20 tonn med sedimenterte masser i den øverste rensedammen. Vannet i bekken og i dammene er fortsatt så forurenset at bading ikke er tilrådelig.

Hovinbekken er også åpnet gjennom Bjerkedalen park, lenger opp i vassdraget, og kommunen har ambisjoner om videre bekkeåpning gjennom Jordal og på Klosterenga nedenfor Ensjø.

Turen gikk fra Teglverksdammen ved Hasle og ned Hovinbekken gjennom Ensjø til Kampen og til Jordal Amfi. Byvandringen ble gjennomført sammen med Norsk Geografisk Selskap. De som ønsket det avsluttet med en bedre middag på restaurant Olympen.

Tharan Fergus er hydrolog, og jobber som senioringeniør i Vann og avløpsetaten i Oslo kommune (OVA) der hun er prosjektutvikler for "Vann i by".

 Her kan du lese mer om Hovinbekken: