OGF, i samarbeid med studentforeningen GÆA og Geofaglig fagutvalg ved UiO (GFU), har invitert forskningsalliansen NORIN til å fortelle litt om karrieremulighetene for geofysikere. NORIN ble etablert i april 2022 av Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Institutt for energiteknikk (IFE) og klima- og miljøinstituttet NILU, for å danne en norsk tungvekter innen energi, miljø, klima og samfunnssikkerhet.

Hva slags muligheter kan en geofysikkutdanning lede til? Forskere fra NORIN-instituttene gir innblikk i hva slags utdanningsløp de valgte, og hvilke muligheter geofysikkbakgrunnen har gitt dem. Videre forteller de om sin arbeidshverdag på henholdsvis IFE og NILU, røper det kuleste de har vært med på i jobbsammenheng, og sier litt om hva de setter mest pris på med akkurat sin jobb. 

Avslutningsvis forteller NORIN-leder Carina Hundhammer litt om Norges nyeste forskningsallianse.

Etter foredragene vil det bli pizza og drikke. 

Tid: onsdag 15. februar 2023, kl. 17:00
Sted: Aud. 1, Geologibygningen, Sem Sælands vei 1, Blindern, Oslo.
Ved: Viktoriya Yarushina (IFE), Wenche Aas (NILU) og Carina Hundhammer (NORIN)

 

Om foredragsholderne:

Dr. Viktoriya Yarushina er avdelingsleder for reservoarteknologi på Institutt for energiteknikk (IFE). Hun har en Ph.D. i faststoffmekanikk og geologiske prosessers fysikk. IFE samarbeider nært med industriaktører og akademia nasjonalt og internasjonalt. Vi er også partner i Nasjonalt senter for bærekraftig utnyttelse av energiressurser på norsk sokkel (NCS2030) og Nasjonalt senter for ytelsen av brønnbarrierer (SFI SWIPA), kunnskap som blant annet kan anvendes for gjenbruk av petroleumsbrønner for CO2-lagring. Viktoriyas forskning spenner bredt fra eksperimentelt arbeid, kjemisk og isotopanalyse til numeriske simuleringer. Sustainable subsurface utilization for energy transition er temaet for Viktoriyas presentasjon, som blir holdt på engelsk.
 

 

Dr. Wenche Aas er seniorforsker ved klima- og miljøinstituttet NILU. Wenche tok hovedfag i organisk kjemi ved Universitetet i Oslo, og avla doktorgraden i uorganisk kjemi på KTH i Stockholm. På NILU jobber hun med overvåkning av atmosfærens kjemiske sammensetning. Resultatene og tolkningene hennes rapporteres til norske og europeiske myndigheter, og inngår blant i annet IPCCs klimarapporter. Noe av det Wenche liker best ved jobben sin er at den er variert, utfordrende, lærerik og gir mulighet til å samarbeide med folk over hele verden. På møtet skal hun bl.a. snakke om hvordan NILU overvåker atmosfæren og klimaet fra pol til pol. Wenches presentasjon blir holdt på norsk.

 

 

Carina Hundhammer er daglig leder i NORIN Research As, som er en forskningsallianse mellom NIVA, IFE og NILU. Hun har over 20 års erfaring innen forsknings- og høyere utdanningssystemet og lang fartstid fra EUs rammeprogram for forskning og innovasjon. Hun har en master of management innen innovasjon og kunnskapsledelse. På møtet skal hun holde en presentasjon om hva NORIN er og hva NORIN jobber for. Carinas presentasjon blir holdt på norsk.

 

Velkommen til studenter samt nye og gamle medlemmer!