OGF har invitert Solfrid Agersten fra MET og Hervé Colleuille fra NVE til å fortelle om hvordan de arbeider med naturfarevarsling og konsekvensbasert varsling i NVE og MET.

Tid: torsdag 21. oktober 2021, kl. 17:00
Sted: Aud. 1, Geologibygningen, Sem Sælands vei 1, Blindern, Oslo. 

Om foredraget:

Varsler om farlig vær kommer fra Meteorologisk Institutt (MET) for en rekke værfenomener, mens varsler om flom, snø-, jord- og fjellskredfare kommer fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

I presentasjonen vil MET og NVE gå gjennom rutiner og bakgrunnen for farevarslingen, hvordan den har utviklet seg og hvordan den er nå. MET og NVE har jobbet med samordning av farevarslingen med mål om å varsle naturfare når samfunnet har behov for det (rett nivå til rett tid og sted), slik at det kan tas informerte beslutninger, samt å være relevante og tilgjengelige for den enkelte bruker (beredskap, allmennhet, media) og være konsistente og samkjørte i alle kanaler. De senere årene har partene samarbeidet om å forbedre farevarslingen av styrtregn. I etterkant av skredene i Jølster ble det nedsatt en arbeidsgruppe som har jobbet frem en forbedret metodikk for å varsle styrtregn. Metoden er oppdatert og i stadig utvikling, men det er fortsatt utfordrende. Om sommeren er det ofte ustabile (varme og fuktige) luftmasser over store deler av landet noe som kan føre til eksempelvis skred, overvannsproblematikk og lokale oversvømmelser.

Tørke er en annen arena som MET og NVE har startet tettere samarbeider om, da det ikke finnes noen varslingsrutine på det området. Dette tok form etter tørkesommeren 2018.

Veien videre er å utforske enda nærmere samarbeid, spesielt i området konsekvensbasert varsling.