Brit Lisa Skjelkvåle holdt et inspirerende foredrag om prosjektet «Go North» eller «Geosciences in the northern Arctic». Prosjektet er ikke finansiert, men det er utarbeidet et detaljert program for innholdet. Alle de sentrale aktuelle institusjonene i Norge deltar i prosjektet, både Universitetene og instituttsektoren.  Formålet er å utvikle et omfattende tverrfaglig program for utforsking av hav og sokkelområdene i nord, fra Svalbard til den sentrale spredningsryggen (Gakkelryggen), med fokus på havbunnen, undergrunnen og vannsøylen. Gakkelryggen, tidligere også kalt Nansenryggen, er en spredningsrygg mellom to kontinentalplater som åpner seg svært sakte, bare ca. 0,7 cm pr. år, men den midt-Atlantiske ryggen åpnes med vel 2 cm pr. år. 

Planen er å benytte det nye skipet Kronprins Haakon til flere tokt inn i polbassenget i tett samarbeid med andre internasjonale aktører, slik som AWI (Alfred Wegner Instituttet) i Tyskland. Prosjektet er hovedsakelig fokusert på geologiske problemstillinger med arbeidspakker mot;

 1) bedre forståelse av kontinentaldriften

 2) den langsomme spredningen ved Gakkelryggen og tilhørende hydrotermale sirkulasjoner der det dannes «vulkaner» eller «piper» med varmt vann

 3) Klimahistorien gjennom de siste 65 mill. år ved å studere sedimentene i bassenget med boring av flere sedimentkjerner

4) Testing og utvikling av ny teknologi til bruk i marine operasjoner under vann i polare strøk vil også utgjøre en viktig arbeidspakke

5) Det er også planlagt en arbeidspakke med fokus på vannsøylen og arktiske marine økosystemer med tenkt samarbeid mot det allerede igangsatte store marine  økosystemprosjektet Arven etter Nansen. 

Imidlertid har forskningsrådet i en høring om GoNorth anbefalt at prosjektet fokuserer på de geologiske problemstillingene. Planen er å finansiere prosjektet dels fra forskningsrådet og EU (ca. 40%), dels fra statlig bevilgning til kartlegging av polbassenget (ca. 40%) og de resterende ca. 20% fra privat industri. 

Det ble en interessant diskusjon i etterkant av foredraget der det blant annet ble anbefalt å satse høyere i forhandlinger med departementene. Prosjektet er nok avhengig av å få politisk støtte dersom det skal bli mulig med statlig finansiering og realisering.