Utskrift

Referat fra årsmøte i Oslo Geofysikers Forening, tirsdag 30. mai 2017.


Møtet fant sted i NVE sine lokaler i Middelthunsgate 29.
Det var 25 deltagere tilstede.


Konstituering av møtet:
Styrets leder Solfrid Agersten hilste deltagerne velkommen.

Sak 1) Valg av ordstyrer.
Solfrid Agersten ble valgt.

Sak 2) Valg av referent.
Pål Evensen ble valgt.

Sak 3) Godkjenning av innkalling.
Innkallingen ble godkjent.

Sak 4) Godkjenning av dagsorden.
Dagsorden ble godkjent.

Sak 5) Referat fra forrige årsmøte.
Solfrid gikk gjennom referatet, uten merknader fra møtedeltakerne. Referat godkjent.

Sak 6) Årsberetning 2016-2017.
Heidi gikk gjennom hovedpunktene i årsberetningen. Den fullstendige årsberetningen var vedlagt
møteinnkallingen og det var ingen merknader fra møtedeltakerne. Årsberetningen anses dermed
godkjent.

Sak 7) Regnskap for året 2016.
Ole redegjorde for regnskapet i revidert stand. Regnskapet ble godkjent.

Sak 8) Budsjett for året 2017.
Ole redegjorde for budsjettet. Budsjettet ble godkjent.

Sak 9) Innkomne saker.
Det var ikke meldt inn noen saker til møtet.

Sak 10) Valg.
Valgkomiteens representant Bjørn Harald Hval Flobekk orienterte om komiteens arbeid.
Følgende styremedlemmer var på valg:
● Solfrid Agersten (MET) - tok gjenvalg
● Galina Ragulina (NGI) - tok gjenvalg
● Ole Einar Tveito (MET) - tok gjenvalg
Samtlige ble valgt med akklamasjon.
Siden Tom Andersen gikk ut av styret i fjor har det vært kun 5 styremedlemmer dette året.
Valgkomiteen hadde derfor funnet ytterligere en kandidat, for å opprettholde antallet på 6 personer.
Følgende ble derfor foreslått valgt inn i styret:
● Kjersti Gisnås (NGI)
Kjersti ble valgt med akklamasjon.

Følgende styremedlemmer var ikke på valg:
● Heidi Anette Grønsten (NVE)
● Pål Evensen, pensjonist (tidl. MET).

Revisorer har vært
● Dag Roger Kristoffersen (MET)
● Knut Helge Midtbø (MET)
Begge hadde sagt seg villige til å fortsette i vervet og ble gjenvalgt med akklamasjon.

Valgkomiteen har bestått av
● Bjørn Harald Hval Flobekk (MET)
● Christian Jaedicke (NGI)
● Miriam Jackson (NVE)
Samtlige er innstilte på å fortsette (minst) et år til.

Fra salen ble det minnet om at det iht. vedtektene 1 ) er styret som oppnevner valgkomiteen. Det ble
foreslått at styret foreslår 4 rullerende medlemmer, der ett og ett medlem skiftes ut hvert år. De
foreslåtte kandidater til valgkomiteen velges av årsmøtet. Styret tar med seg dette forslaget i sitt
videre arbeid.
1 ) §12-2

Sak 11) Eventuelt.
Styret etterlyste gode forslag til framtidige møter og ekskursjoner (lokalisering, tema,
foredragsholdere etc.). Her er et knippe av hva som ble foreslått på møtet:
● Kjerraten i Åsa (dagstur). Kan være litt fysisk krevende.
● Grunnvannets rolle i samfunnet
● Kvikkleireskredet på Romerike (Sørum) 2016
● Kjeller Vindteknikk
● Ny T-bane Fornebu-Majorstuen: geologiske utfordringer
● Oseanografi: Forsuring/forsøpling av havområder
● Indre bølger i Oslofjorden generert av skipstrafikk
● Norsk Romsenter: Romvær
● Birkeland-jubileet 2017

Foredraget i forkant av årsmøtet:

Miljøhensyn inn i vassdragsforvaltningen, v/Jon Arne Eie.
Et omforent politisk mål etter 2.verdenskrig var at alle skulle få elektrisk strøm. Utbyggingen innenfor
norsk vannkraft fikk imidlertid først fart på 1950-1960-tallet og var frem til 1980-tallet preget av
mange store utbygginger. Utbyggingen inntil 1960-tallet var preget av at det var ingeniørene som
rådde, miljøet ble lite hensyntatt. Først på begynnelsen av 1960-tallet var det en gryende
miljøbevissthet i samfunnet. Det ble etter hvert steile fronter mellom miljøbevegelsen og behovet for
utbygging av vannkraft Noe måtte gjøres, og ved kongelig resolusjon i 1960 ble
“Undersøkelseskomitèen vedrørende fredning mot vassdragsutbygginger” opprettet. Den første
nasjonalparken ble åpnet i 1962. Samme år fikk NVE miljøfaglig kompetanse, som første statlige
organ. Knut Ove Hillestad ble ansatt, tidligere bygartner i Horten. Han ble leder for «Kontoret for
landskapspleie og naturvern». Oppgaven var å overbevise ingeniørene om at vassdragsutbyggingen
kunne gjøres på en mer landskapsvennlig måte, for eksempel med utforming og revegetering av
massetipper og etablering av terskler. Den første utbyggingen det ble satt naturvilkår i konsesjonen
(av juni 1962) var til Oslo Lysverkers utbygging i Hallingdal (Uste - Nes). Her ble det blant annet laget
en terskelplan og bygget 56 terskler i elva som skulle ivareta det landskapsmessige uttrykket
(vannspeil), og bedre forholdene for fisk. Andre store utbygginger som ble nevnt var
Aurlandsutbyggingen (omfattende og kontroversielle), Ulla-Førre (største utbygging i Norge, men lite
kontroversiell) og Altautbyggingen (svært omstridt, med store protestaksjoner). Verneplanen for
vassdrag utgjør i dag 389 vernede vassdragsobjekter, hvorav noen vassdrag benyttes som
referansevassdrag og for å studere naturlig utvikling av vassdrag.
Jon Arne Eie er tidligere leder for Seksjon for miljøtilsyn i NVE. Han har skrevet boken “ Miljøhensyn
inn i norsk vassdragsforvaltning 1963-2014” utgitt av NVE (2016).


Etter møtet ruslet de fleste deltakerne over til restaurant Sushiwok for en god prat over en eksotisk
matrett.

 

Treff: 1497