Utskrift

Vedtekter for Oslo Geofysikeres Forening

ORG NR 914 114 640

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er: Oslo Geofysikeres Forening og ble stiftet 21.februar 1949

§ 2 Formål

a. Holde medlemmene orientert om utviklingen innefor de forskjellige områder av geofysikken og dens grenseområder.
b. Ved diskusjoner og selskapelig samvær fremme dannelse av et bredt geofysisk miljø.
c. Sørge for at geofysikere som besøker Norge bringes i kontakt med norskt geofysisk miljø, og i den utstrekning økonomien tillater det enten selv eller i samarbeid med andre foreninger innkalle utenlandske geofysikere som foredragsholdere.
d. Gå aktivt inn for tiltak som kan fremme geofysisk forskning i Norge.

§ 3 Medlemmer

Ordinært medlem kan enhver bli som arbeider eller har arbeidet aktivt innenfor geofysikkens forskjellige områder og dens grenseområder. Andre interesserte har anledning til å bli hospiterende medlemmer. Bare ordinære medlemmer har stemmerett i foreningens indre anliggender. Kontingent den samme for ordinære og hospiterende medlemmer. Studenter kan bli medlemmer for en redusert kontingent, 2/5 av kontingent for et ordinært medlem.

§ 4 Stemmerett og valgbarhet

Alle ordinære medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

§ 5 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, kan av styret strykes som medlem. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§ 6 Styrets sammensetning.

Styret består av en leder og fem styremedlemmer, de velges på årsmøtet.

§ 7 Møter

Det holdes 3 eller 4 ordinære møter pr semester. Indre anliggender kan tas opp på slike møter dersom ønsket. Første møte i høstsemesteret er en ekskursjon, siste møte i vårsemesteret er Årsmøtet.

§ 8 Årsmøte

Årsmøtet, som holdes hvert år i mai måned, er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet innkalles av styret med minst 14 dagers varsel, skjønt foreningen sender ut program for semestrene og i praksis vet man om årsmøtet 2-3 måneder før det arrangeres. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.
Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført med de stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme. Skriftlig fullmakt godkjennes ved alle avstemminger.
Årsmøtet ledes av valgt ordstyrer (normalt leder) og det føres protokoll av valgt styremedlem.
Årsmøtet kan bare behandle forslag om vedtektsendring som er oppført på sakslisten senest på siste ordinære møte før årsmøtet i vårsemesteret. Vedtak om vedtektsendringer baseres på 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Andre saker behandles/avgjøres når 2/3 av fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.

§ 9 Stemmegivning på årsmøtet

En avstemming i indre anliggender er gyldig, når minst halvparten av de stemmeberettigede medlemmer har avgitt stemme. Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene (unntaket er som beskrevet i forrige paragraf vedtak om vedtektsendringer som krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer). Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. I tilfelle stemmelikhet, teller fungerende leders stemme for 2. Skriftlig fullmakt godkjennes ved alle avstemminger.

§ 10 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

1. Behandle årsberetning
2. Behandle regnskap i revidert stand
3. Behandle innkomne forslag
4. Fastsette kontingent
5. Vedta budsjett
6. Velge:
a) Leder og styremedlemmer
b) Revisorer

§ 11 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det. Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 12 Styret

Foreningen ledes av et styre som består av leder og fem styremedlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.
Styret skal:
1. Iverksette årsmøtets bestemmelser.
2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver..
3. Administrere og føre nødvendig kontroll med økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
4. Representere foreningen utad.
Styret skal holde møte når leder forlanger det eller et flertall av styremedlemmene gjør det.
Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

§ 14 Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene Omtalt para 8 og 9.

§ 15 Oppløsning

Oppløsning av Oslo Geofysikeres Forening kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.

Treff: 2711