Utskrift

Referat fra årsmøte i Oslo Geofysikers Forening, tirsdag 11. mai 2016.


Møtet fant sted i NVE sine lokaler i Middelthunsgate 29.

Det var 12 deltagere tilstede.


Konstituering av møtet:


Leder Irene Brox Nilsen hilste deltagerne velkommen.

Sak 1) Valg av ordstyrer.

Irene Brox Nilsen ble valgt.

Sak2) Valg av referent.

Solfrid Agersten ble valgt.

Sak 3) Godkjenning av innkalling.

Innkallingen ble godkjent.

Sak 4) Godkjenning av dagsorden.

Dagsorden ble godkjent.

Sak 5) Referat fra forrige årsmøte.

Det ble lest av leder Irene Brox Nilsen. Det ble bemerket at antall tilstedeværende ikke var med i referatet, samt at valg på styreleder sto misledende til at hun var gjenvalgt for to år.

Referatet ble godkjent.

Sak 6) Årsberetning 2015-2106.

Beretningen ble lest av Irene Brox Nilsen. Det ble bemerket at julemøtets foredragsholdertilknytning
til firma kunne strykes.

Årsberetningen ble godkjent.

Sak 7) Regnskap for året 2015.

Økonomiansvarlig Ingjerd Haddeland var med på telefon og redegjorde for regnskapet.

Regnskapet ble godkjent.

Sak 8) Budsjett for året 2016.

Økonomiansvarlig Ingjerd Haddeland var med på telefon og redegjorde for budsjettet.

Budsjettet ble godkjent.

Sak 9) Innkomne saker.

Det var ikke kommet inn noen saker.

Sak 10) Valg.

Valgkomiteens representant Bjørn Harald Flobekk orienterte om komiteens arbeid. Følgende styrerepresentanter takker for seg:

Følgende nye representanter har sagt seg villige til å stille som styrerepresentanter:

Årsmøtet bemerket at det var noe uheldig at styret nå vil bestå av kun fem personer og at Tom ikke hadde blitt spurt om å bli med videre. Han takket dog nei da han ble spurt i møtet om å fortsette. Årsmøtet takket det tidligere styret og godkjente den nye styresammensetningen som nå ble på fem personer mot tidligere 6 personer:

Valgkomiteen fortsetter med samme personer som tidligere:


Revisorene har også sagt ja til å fortsette som i forrige periode:

Foredraget på årsmøtet:

I forkant av årsmøtet holdt Kjell Arne Oppebøen et interessant foredrag om et stjerneeksempel på verdiskapning fra geofysikk. Han er tidligere direktør i Norsk Hydro og fortalte oss om Oljeproduksjon fra Troll-feltet. Det vil si, han kalte det ikke lenger å produsere olje, men å tømme feltet for olje. Han dro oss gjennom historien fra da hvor de store oljeselskapene ikke hadde tro på at man ville finne olje på Troll til suksesshistorien om at at alle 160 brønnene er fortsatt operative etter 20 års produksjon.
Hydro tok i bruk horisontale brønner, med godt resultat. De er noen kilometer hver seg og flere brønner har felles krysspunkt i reservoaret. Et bilde over Mexicocity, hvor han tidligere har bodd, med lange rør gjennom gatene i byen, ga en god illustrasjon over omfanget. Han mente at nøkkelen til hvorfor det fortsatt taes opp olje fra Troll er den kontinuerlige nysgjerrigheten på ny teknologi, eksempelvis utvikling av de seismiske målingene og modellene disse dataene går inn i, som tolkes med hensyn til hvor man potensielt kan finne olje. En milepæl var det også da man fant ut at det ikke var vesentlig om det var interferens mellom brønnene, oljen blir tatt opp fra brønner som ligger i dårlig sand, så vel som fra brønner i gode sand og utvinningsgraden er stor.

Etterpå dro omtrent alle oppmøtte til Restaurant Larsen for en god prat over en matbit.

Treff: 2669